zadania uodo

Urząd Ochrony Danych Osobowych – zadania i uprawnienia

Po Generalnym Inspektorze Danych Osobowych, GIODO ochroną danych osobowych zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych czyli UODO. Jakie są jego zadania?

UODO zastąpił GIODO

Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 roku zlikwidowano GIODO, a ochrona danych osobowych została przekazana pod jurysdykcję Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inną wartą odnotowania zmianą z tym związaną było zastąpienie dotychczasowego administrator bezpieczeństwa informacji (osobę zapewniającą ochronę danych osobowych u administratora danych) przez inspektora ochrony danych.

Czym zajmuje się Prezes UODO?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest głównym i niezależnym organem państwowym dbającym, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z określonymi zasadami prawa.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powołuje Sejm za zgoda Senatu na 4-letnią kadencję.

Urząd Ochrony Danych Osobowych – najważniejsze zadania:

Najważniejsze zadania Urzędu Ochrony Danych Osobowych to:

 • egzekwowanie przepisów o ochronie danych osobowych
 • rozpatrywanie skarg wnoszonych przez osoby, których dane dotyczą oraz organizacje czy zrzeszenia
 • współpraca z innymi organami nadzorczymi w celu przestrzegania zapisów RODO
 • upowszechnianie wiedzy prawnej wśród firm i instytucji w zakresie ochrony danych osobowych
 • opiniowanie aktów prawnych i administracyjnych środków przygotowanych przez parlament, rząd oraz inne instytucje państwowe związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • udzielanie informacji prawnych osobom, których dane dotyczą
 • prowadzenie postępowań w sprawie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
 • monitorowanie zmian technologicznych, informatycznych i komunikacyjnych mogących mieć wpływ na ochronę danych osobowych
 • kierowanie postępowaniami i kontrolami
 • propagowanie wiedzy o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • obwieszczanie decyzji oraz wymierzanie kar za naruszenie przepisów RODO
 • udział w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD).

Jakie uprawnienia ma Urząd Ochrony Danych Osobowych?

Do głównych uprawnień UODO należy:

 • przeprowadzanie kontroli sprawdzającej czy działania administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są zgodne z przepisami prawa. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości – nałożenie odpowiedniej kary
 • kontrola pomieszczeń i lokalizacji poszczególnych przedsiębiorstw, gdzie odbywa się przetwarzanie danych oraz sprzętu służącego do przetwarzania danych osobowych
 • wgląd do dokumentów i informacji odnoszących się do ochrony danych w przedsiębiorstwie lub instytucji
 • uzyskanie od administratora danych dostępu do wszelkich danych osobowych.

Jakie kary może nałożyć UODO?

 • ostrzeżenie
 • upomnienie
 • wprowadzenie czasowych ograniczeń lub całkowitego zakazu
 • nakazanie administratorowi danych spełnienie żądań osoby, której dane przetwarza
 • nałożenie administracyjnej kary pieniężnej.

Podsumowanie

Żeby uniknąć kar ze strony UODO warto dochować należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, a także przeprowadzić pogłębione szkolenie z zakresu danych osobowych wśród pracowników.