Dyrektywa o Sygnalistach

Obowiązek każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników!

(od 12.2023 - już od 50 pracowników)

Kompleksowo zajmujemy się wdrożeniem wymagań nowych przepisów prawa w Twojej firmie!

Do Twojej dyspozycji udostępniamy przejrzysty i intuicyjny system zgłoszeń. Nasi specjaliści zajmą się obsłużeniem i rozwiązaniem sprawy. Przeprowadzimy Cię także przez wszystkie formalności.

Zapytaj o ofertę

"PROMOCJA! Abonament na Platformę Perfecti Whistle (Szkolenia, Procedury, System zgłoszeń) za 1zł/msc do momentu opublikowania finalnej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia"

Zapytaj o ofertę

Sygnaliści – dlaczego trzeba wdrożyć?

Unia Europejska w 2019 ustanowiła Dyrektywę o ochronie sygnalistów, która nakazuje organizacjom z sektora publicznego oraz prywatnego, wdrożenie systemu, w którym informator, (w tym wypadku tzw. „Sygnalista”) będzie miał możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w danej firmie. Sygnalistą może być pracownik, partner biznesowy lub kandydat do pracy. Każdy z nich miał możliwość złożyć skargę podając swoje dane lub pozostając anonimowy. Celem ustawy jest ochrona osób zgłaszających naruszenia i poprawa w zakresie przestrzegania prawa i wartości etycznych w organizacjach.

Kogo dotyczy Dyrektywa?

Od 17.12.2021r.: organizacji z sektora prywatnego zatrudniających powyżej 249 pracowników, organizacji z sektora publicznego zatrudniających powyżej 50 pracowników

od 17.12.2023r.: organizacji z sektora prywatnego zatrudniających powyżej 50 pracowników

Podane terminy to daty, w których system musi być już wdrożony w organizacji.

Co dalej? – obowiązki pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do przygotowania:

 • ❖ Poufnego kanału zgłoszeń
 • ❖ Odpowiednich procedur i regulaminów
 • ❖ Przeszkolenia pracowników i współpracowników
 • ❖ Wyznaczenia niezależnej osoby lub podmiotu obsługującego zgłoszenia
 • ❖ Podejmowanie działań wyjaśniających

Jako jedyni na rynku, dostarczamy prawdziwie kompleksowe rozwiązanie. Dzięki platformie Perfect Whistle otrzymasz dostęp do systemu zgłoszeń online, szkoleń oraz uszytej na Twoją miarę dokumentacji. Ty skupisz się na biznesie a my zajmiemy się wszystkim aspektami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi od A do Z.

Jak to działa?Jak to działa?

Dlaczego my?

Swap Vertical

Jako jedyni na rynku, dostarczamy prawdziwie kompleksowe rozwiązanie. Dzięki platformie Perfect Whistle skupisz się na biznesie, a my zajmiemy się wszystkim aspektami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi od A do Z.

Audytujemy, wdrażamy i utrzymujemy system z minimalnym zaangażowaniem po Twojej stronie. Nie martwisz się o to, gdzie opublikować procedury, jak skutecznie przeszkolić pracowników, jak utrzymywać system zgłoszeń sygnalistów.

Accessibility

Przeprowadziliśmy ponad 20 postępowań wyjaśniających z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Posiadamy realne doświadczenie w zakresie komunikacji z Urzędami, Podmiotami Kontrolującymi i Sądami. Dla nas doświadczenie to nie tylko współpraca z Klientami. To realne zabezpieczenie interesów naszych Klientów i Partnerów!

Gdy wszystko idzie gładko, każdy potrafi dostarczyć usługę na odpowiednim poziomie. Wartość Partnera poznaje się jednak dopiero wtedy kiedy pojawiają się prawdziwe problemy.

Shield Checkmark

W ramach zgłoszeń sygnalistów często są zbierane dane poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie chcesz takich danych powierzyć firmie "krzak". Działamy ponad 10 lat na rynku, poufność informacji i bezpieczeństwo to nasza specjalność, dlatego warto nawiązać współpracę z nami, jako sprawdzonym partnerem.

FAQ

Sygnalista to osoba, która zgłasza naruszenia prawa w organizacji, opierając się na na faktach a nie subiektywnej ocenie. Zgłoszenia dokonuje w dobrej wierze, aby przyczynić się do tego by środowisko w którym pracuje było przyjazne i etyczne.

Sygnalistą może zostać każdy mający wiedzę o naruszeniu prawa w swoim środowisku zawodowym.

 • stosowanego mobbingu;
 • naruszeń regulacji wewnętrznych danej organizacji lub standardów etycznych;
 • zamówień publicznych
 • uchybień w sektorze usług, produktów i rynków finansowych;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 • innych naruszeń prawa związanych ze specyfiką danej branży.
 • bezpośrednio informując pracodawcę (jest to tzw. zgłoszenie wewnętrzne)
 • w ramach tzw. zgłoszenia zewnętrznego skierowanego do organów publicznych, np. Rzecznika Praw Obywatelskich czy Komisji Nadzoru Finansowego
 • możliwość skorzystania z tzw. ujawnienia publicznego, czyli w dowolny sposób do nieoznaczonego kręgu odbiorców (np. poprzez media czy kanały społecznościowe).

Polski rząd nie przewiduje takich wypłat. Organizacje same mogą zdecydować się na wdrożenie systemu wynagradzania. Może to być forma zadośćuczynienia lub premia finansowa za pomoc w uniknięciu poważniejszych strat, gdyby zgłoszenia nie dokonano.

Weryfikacji dokonują niezależni specjaliści z PerfectInfo w porozumieniu z osobą lub zespołem powołanym w organizacji. Przeprowadzanie jest dochodzenie w zgłoszonej sprawie, co może wiązać się z koniecznością analizy dokumentów, przeprowadzania rozmów czy podjęcia innych działań wyjaśniających.

Sygnalista zostaje poinformowany o podjęciu sprawy po jej rozpoznaniu (jeśli zgłoszenie nie było anonimowe). Jeśli zostaną wykazane uchybienia, w firmie wprowadzany jest program naprawczy zaakceptowany przez Zarząd, ustalany indywidualnie dla każdego zgłoszenia.

Nie przewiduje się takiego okresu. W przypadku, gdy pracownik podejrzewa zwolnienie z powodu dokonania zgłoszenia, zatajone pod postacią innej przyczyny, może odwołać się do odpowiednich organów zewnętrznych.

Nie trzeba być zatrudnionym wyłącznie na umowę o pracę, aby dokonać zgłoszenia. Naruszenia mogą zgłaszać również:

 • pracownicy, nawet po ustaniu stosunku pracy;
 • osoby ubiegające się o zatrudnienie w danej organizacji, które zauważyły lub doświadczyły naruszenia prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 • osoby wykonujące usługi na podstawie innych umów niż umowa o pracę tj. umowa zlecenie czy umowa o dzieło;
 • akcjonariusze i wspólnicy;
 • członkowie organu osoby prawnej;
 • podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • stażyści i wolontariusze.

Tak, pracownik ma możliwość zgłoszenia uchybień bezpośrednio do właściwych organów zewnętrznych poza systemem, który wdrożyła firma, aczkolwiek w ramach procedur wewnętrznych i szkoleń zawsze zachęcamy pracownika do dokonania w pierwszej kolejności zgłoszenia wewnętrznego.

Ustawodawca przewidział sankcje karne za niedostosowanie się do nowych przepisów. Za brak wdrożenia dyrektywy, w tym niewprowadzenie regulacji wewnętrznych (brak kanału komunikacji, czy regulaminu zgłoszeń) przewidziane są kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Dotyczy to także działań odwetowych, uniemożliwienia przekazania informacji o naruszeniu prawa, czy ujawnieniu danych osoby zgłaszającej.

Ustawa przewiduje sankcje karne. Jeśli pracownik złoży fałszywe powiadomienie o naruszeniu prawa do którego nie doszło, bo np. chciałby odegrać się na pracodawcy, który go zwolnił, będzie pociągany do odpowiedzialności karnej.

Sygnalista może oczekiwać na informację o wyniku rozpoznania sprawy do 3 miesięcy.Odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia otrzyma do 7 dni po wypełnieniu formularza.

W Polsce prace nad wdrożeniem Dyrektywy prowadzi od 1 grudnia 2020 roku Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 10 grudnia 2020 roku Minister powołał Zespół ds. przygotowania regulacji w związku z implementacją Dyrektywy. 14 października 2021 roku został udostępniony projekt Ustawy.

Zajmujemy się kompleksowymi wdrożeniami oraz przygotowaniem kanałów komunikacji dla Sygnalistów.

Zaufali nam