Cyfrowa gmina

27 września 2021 Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło start programu „Cyfrowa Gmina”, dzięki któremu polskie samorządy otrzymają ok. 1 mld zł na cyfryzację.

Realizujemy kompleksową obsługę wykorzystania całego finansowania zgodnie z potrzebami danej placówki lub realizujemy tylko wybrane funkcje i moduły, a wydatkowanie pozostałych środków pozostawiamy JST.

W ramach współpracy dokumentujemy i przygotowujemy wszystkie dokumenty potwierdzające poprawną realizację wydatkowanych środków.

Co to oznacza dla GMIN?

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł (dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone zgodnie z metodologią opartą o wskaźnik G „wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 r., publikowany przez Ministerstwo Finansów”, a także liczby mieszkańców w danej jednostce).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy

Zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:

  • zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”;
  • tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).

Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych

Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.

Edukacja cyfrowa dla JST

Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty)..

Cyberbezpieczeństwo

W ramach kategorii obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników.

Cyfryzacja Urzędów Gmin i podległych jednostek organizacyjnych

Cyfryzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania (np. klasy SIDAS EZD lub SIDAS mikroEZD), licencji niezbędnych do realizacji e-usług, Biuletynów Informacji Publicznej (SIDAS BIP) pracy i edukacji zdalnej.

Edukacja cyfrowa dla Urzędów Gmin i podległych jednostek organizacyjnych

Edukacja cyfrowa dla pracowników Urzędów w zakresie obsługi nabytego w ramach projektu Cyfrowa Gmina oprogramowania np. do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (SIDAS EZD) dla Urzędy czy jednostek podległych z zakresu obsługi nabytego sprzętu czy podnoszenia kwalifikacji cyfrowych.

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa Urzędów Gmin

Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT

130

Zadowolonych klientów

11

Lat doświadczenia

315

Szkoleń branżowych

46

Audytów bezpieczeństwa

Zaufali nam